Students Participate -Exam conducted By University of Madras (Prak Siromani 2 Years)

Oriental Title Sanskrit  Siromani  Examination -University of Madras P/G Examination at The Madras Sanskrit College & SSV Patasala Mylapore Chennai 600004 Phone 24890421

 

 

R.SRIKRISHNAN


GOWTHAM


K.Srikrishnan
Raghavan

S.Venkataraman
(Ramanan)


H.Sairam Mohan


Koushik Hariharan


P.venkataraman

R.Annapoorani

S.Jayashree

Syllabus

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
Certificate

order of
(2 Year) Exemption
jayashree

Exam Subject

(November 2014-)1st year 1st semester
From 03-11-2014 to 08-11-2014

1st semester (November 2015) 20-11-2015 to  25-11-2015

Tamil ( FLA-1A)
Tamilnadu Gov
11th std Book

Hall Ticket

Hall Tickets

Hall Tickets

Hall Tickets

Result

Question Paper

Hall Tickets

Result

Hall Tickets

Result

Mark 72/100

Hall Tickets

Result

Mark 63/100

Hall Tickets

Result

ABSENT

Result

Mark

ABSENT

Mark 81/100   Mark 68/100
Question Paper ( FLA-1A)

English(FLA-1Z)
English
(Prose & Poetry)

Mark  89/100 Mark Mark 27/100

Question Paper

Mark 85/100
Mark 59/100 Mark 89/100 Mark 45/100 Mark 83/100 ABSENT

Question Paper(FLA-1Z)

BASIC Sanskrit
Bhasha Pravesa-1
(SEA-1A)

Mark  88/100 Mark Mark 81/100 Mark 77/100 Mark 59/100 Mark 53/100 Mark 61/100 ABSENT Mark 83/100

Question Paper (SEA-1A)

Grammer-1
(SEA-1B)
Sabdas ajantha-sarvanama

Mark 96/100 Mark Mark 95/200 Mark 56/100 Mark 73/100 Mark 89/100 Mark 77/100 ABSENT Mark 85/100

Question Paper (SEA-1B)

 

Grammar-2
Vibhakthi Vallaree
Vibhakthi,sandhi,
kridantha pratyayas
 (SEA-1C
)

Mark 91/100 Mark Mark 85/100 Mark 45/100 Mark 59/100 Mark 65/100 Mark 47/100 ABSENT Mark 77/100

Question Paper  (SEA-1C)

  Result   Result

Syllabus

 2nd semester (April 2015) Examination
From 15-04-2015 to 20-04-2015 
2nd semester (April 2016) 07-04-2016 to  13-04-2016
 

R.SRIKRISHNAN

Result

GOWTHAM

Result

K.Srikrishnan
Raghavan

Result

S.Venkataraman
(Ramanan)

Result

H.Sairam Mohan

Result

Koushik Hariharan

Result

P.venkataraman

Result

R.Annapoorani

Result

S.Jayashree

Result

Tamil (FLA-2A)
Tamil nadu Gov 
11th std Book

Hall Ticket     Hall Ticket

Question Paper
(Tamil) 07-04-16

Hall Ticket

Hall Ticket

Mark 75/100

Hall Ticket

Mark

Hall Ticket

Mark 75/100

Hall Ticket

Mark 79/100

Mark 60/100 Mark 53/100 Mark 63/100
Question Paper

English (FLA-2Z)
(Prose & Poetry) 
Tamil nadu Gov 
11th std Book

Mark 92/100 Mark 63/100 Mark 09/100

Question Paper
(English) 09-04-16

Mark 83/100

Mark 80/100

Mark

Mark 96/100

Mark 88/100

Question Paper

BASIC Sanskrit
Bhasha Pravesa-1
(SEA-2A)

Mark 79/100 Mark 51/100 Mark 69/100

Question Paper
(Basic Sanskrit)
(11-04-2016

Mark 83/100 Mark 85/100 Mark Mark 67/100 Mark 83/100
Question Paper

Sanskrit Grammer3
Sabdas Halantha Vishesha sabdas
(SEA-2B)

Mark 95/100 Mark 88/100 Mark 91/100

Question Paper
(Sanskrit Grammar)
(12-04-2016)

Mark 60/100 Mark 77/100 Mark Mark 53/100 Mark 80/100
Question Paper

Vibhakthi Vallaree
Amara Kosha 1st Kanda (Whole) 
Sankshepa Bhagavatham (Purvardham)
SEA-2C

Mark 69/100 Mark 61/100 Mark 56/100

Question Paper
(Basic Sanskrit)
(12-04-2016)

Mark 56/100 Mark Mark 48/100 Mark 45/100 Mark 53/100
Question Paper
 

Syllabus

(3rd)semester ( November 2015)

(3rd)semester ( 01-11-2016 TO 05-11-2016 )November 2016)

K.Srikrishnan Raghavan

ABSENT

 
R.SRIKRISHNAN

Result

GOWTHAM

Result

 

S.Venkataraman
(Ramanan)

Result

H.Sairam Mohan

Result

Koushik Hariharan

Result

P.venkataraman

Result

R.Annapoorani

Result

S.Jayashree

Result

Tamil nadu Government
  12th std Book
FLA 3-A
Hall Ticket     Tamil FLA 3Z
+2 TEXT BOOK
Mark 43/100
 
Question Paper

Mark 67/100
 

Mark 52/100
 
Question Paper

Mark 37/100
 

Question Paper

Mark 68/100
 

Question Paper

Mark 84/100
 

Mark 77/100 Mark 65/100  
Question Paper
English (Prose & Poetry)
Tamil nadu Government
  12th std Book
FLA 3-Z
Mark 87/100 Mark 73/100   ENGLISH SEA 3 A
+2 TEXT BOOK
Mark 60/100
 
Question Paper

Mark 47/100
 

Mark 60/100
 
Mark 52/100
 
Mark79 /100
 
Mark 84/100
 
Question Paper

 Sanskrit-Poetry
Raghuvamsa 
1st Sarga
SEA-3A

Mark 92/100 Mark 72/100   BASIC SANSKRIT
SEA 3-B (RAGHU VAMSHA-1)
Mark 37/100
Question Paper

Mark 79/100
 

Mark 59/100
 
Mark 36/100
 
Mark 64/100
 
Mark 67/100
 
Question Paper

Sanskrit Grammer-4 Elements of Sastra-1 
Tarka Sangraha-
Text only
SEA-3B

Mark 81/100 ABSENT

 

ELEMENT OF SASTRA SEA 3-A
(TARKA SANGRAHA)
Mark 64/100
Question Paper

Mark 48/100
 

Mark 39/100
 
Mark 43/100
 
Mark 40/100
 
Mark 81/100
 
Question Paper

Sanskrit Grammer-4
Laghu Siddantha Koumudee 
Pancha Sandee only
SEA-3 C

Mark 84/100 ABSENT   GRAMMAR
FLA 3-C
(LAGU SIDDANTA KOUMUDEE -PANCHA SANDEE)
Mark 71/100
Question Paper

Mark 57/100
 

Mark 49/100
 
Mark 36/100
 
Mark 44/100
 
Mark 48/100
 
Question Paper
 

Syllabus

(4th)semester (April 2016) 01-04-16 to 06-04-16   4th semester (April 2017)  

GOWTHAM Result ABSENT

K.Srikrishnan Raghavan Result ABSENT

R.SRIKRISHNAN

Result

   

S.Venkataraman
(Ramanan)

Result

H.Sairam Mohan

Result

Koushik Hariharan

Result

P.venkataraman

Result

R.Annapoorani

Result

S.Jayashree

Result

Tamil nadu Government
  12th std Book
FLA 4-A
Hall Ticket    

Tamil SEA 3C
+2 TEXT BOOK

4th semester arears (April 2018)

 

 

Question Paper
(01-04-2016)

Mark 73/100

English (Prose & Poetry)
Tamil nadu Government
  12th std Book
FLA 4-Z
Mark 87/100     ENGLISH FLA 3A
+2 TEXT BOOK
 

Result

April 2018

Result

April 2018

Result
April 2018

Result
April 2018
Result
April 2018
Result
April 2018
Question Paper
(02-04-2016)
 Sanskrit-Poetry
Kumara Sambhava 
5th Sarga SEA-4-A
Mark 69/100     BASIC SANSKRIT
SEA 3-A
(KUMARA SAMBHAVAM-5)

 

         
Question Paper

(04-04-2016)

Elements of Sastra-2
Memamsa Paribhasha-
Text only SEA-4 B

Mark 73/100     ELEMENT OF SASTRA SEA 3-B
(Meemamsa paribhasha )
         
Question Paper
(05-04-2016)

Functional Sanskrit (SEA-4 C)
Translation, Comprehension,
Letter Writing, Essay Writing, Karaka Conversation,)
Text :Manika & Work book

Mark 91/100
 

Question Paper

(06-04-2016)
    GRAMMAR
FLA 3-Z
MANIKA
         

R.srikrishnan 1st Year Siromany Exam (Meemamsa) First Semester Exam Result (Nov 2016)

Back  

2019 Copyright Seetharama Gurukulam. All rights reserved.